aquilaaquilonis (aquilaaquilonis) wrote,
aquilaaquilonis
aquilaaquilonis

Categories:

Введение в поэму Парменида: исправленный перевод и примечания

Кобылицы, которые меня несут, везли так далеко, как достигало желание, /
Ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ’ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,

Когда, приведя меня, вступили на многословный путь /
πέμπον, ἐπεί μ’ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι

Богини, который через все [вехи] навстречу [ей] несёт знающего мужа, /
δαίμονος, ἣ κατὰ πάντ’ ἂ<ν>τη<ν> φέρει εἰδότα φῶτα·

По которому я нёсся, по которому несли меня многоумелые кобылицы, /
τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι

Мча колесницу, путеводительствовали же девы. /
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ’ ὁδὸν ἡγεμόνευον.

Пылающая ось в ступицах издавала звук втулки (или свирели), /
Ἄξων δ’ ἐν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν

Ибо [её] подгоняли два вертящиеся вихрем (или покрытые металлом) колеса /
αἰθόμενος δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν

С обеих сторон, когда [меня] торопились отвезти /
κύκλοις ἀμφοτέρωθεν, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν

Солнечные девы, покинувшие дом Ночи /
Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,

Ради cвета, сбросив руками покрывала с голов. /
εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας.

Там – ворота путей Ночи и Дня, /
Ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤματός εἰσι κελεύθων,

И их объемлют притолока и каменный порог. /
καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός·

Они в эфирной выси заграждены большими створами, /
αὐταὶ δ’ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις·

Поочерёдные ключи от которых хранит многокарающая Правда. /
τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιϐούς.

Её уговаривающие девы ласковыми словами /
Τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν.

Убедили умело, чтобы она им засов на крюках /
πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα

Незамедлительно откинула от ворот. Они же /
ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων

Между створами широкий проём образовали, открыв /
χάσμ’ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους

Поочерёдно многомедные оси во втулках, /
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιϐαδὸν εἰλίξασαι

Скреплённые гвоздями и заклёпками. И через них /
γόμφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότε· τῇ ῥα δι’ αὐτέων

Прямо направили девы по торной дороге колесницу и кобылиц. /
ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ’ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους.

И богиня приняла меня благосклонно, рукою /
Καί με θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί

Правую руку взяла и, обратившись ко мне, сказала такое слово: /
δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ’ ἔπος φάτο καί με προσηύδα·

«О юноша, спутник бессмертных возниц, /
ὦ κοῦρ’ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν,

На кобылицах, которые тебя несут, достигший нашего дома, /
ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ,

Привет тебе! Ибо отнюдь не злая судьба послала тебя идти /
χαῖρ’, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι

Этим путём – воистину он далёк от тропы человеков – /
τήνδ’ ὁδόν ἦ γὰρ ἀπ’ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν,

Но закон и правда. Надлежит тебе всё узнать – /
ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε. Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι

Как непоколебимое сердце доброокруглой Истины, /
ἠμὲν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ

Так и мнения смертных, в которых нет истинной достоверности». /
ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής.

(DK 1.1-30)На основании ранних греческих и индоарийских поэтических памятников можно реконструировать для поэзии греко-арийской культурной общности образ певца, скачущего на состязании в колеснице, которой управляет божество. Под колесницей подразумевается песня, управляющее ею божество даёт вдохновение певцу, которое обеспечивает победу в колесничном состязании, т.е. успех песни. В качестве индоарийского примера можно привести «Гимн к Марутам» из «Ригведы»: «Я призываю Агни, удачно помогающего, с поклонениями. / Усевшись здесь, пусть он различит счастливый бросок для нас! / Я отправляюсь, словно на колесницах, стремящихся к наградам. / (С Агни) с правой стороны я хочу дать процветание хвале Марутов!» (ī́ḷe agníṃ suávasaṃ námobhir / ihá prasattó ví cayat kr̥táṃ naḥ / ráthair iva prá bhare vājayádbhiḥ / pradakṣiṇín marútāṃ stómam r̥dhyām) (РВ 5.60.1). С правой стороны на ригведийских колесницах стоит возница (индоар. sārathi или sthā́tr̥), в роли которого здесь выступает бог Агни.

В греческой поэзии такая роль обычно отводится Музам. Имя этих дочерей Зевса и Мнемозины, т.е. Памяти, произведено при помощи суффикса -tu- от корня *men-, обозначающего мыслительную деятельность в её разнообразных проявлениях (Μοῦσα < ПИЕ *mon-tu-h2 – ср. индоар. mantú-, авест. maṇtu- «совет, наставление; внимательный, сознающий»). Образ Муз как колесничих возниц используют представители дорической хоровой поэзии – Пиндар: «О если бы мне, обретателю слов, Вступить на колесницу Муз» (εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι / πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ) (Ол. 9.80-81) и Вакхилид: «Здесь сдержи, / Белокурая Каллиопа, / Славно слаженную колесницу» (λευκώλενε Καλλιόπα, / στᾶσον εὐποίητον ἅρμα / αὐτοῦ) (5.176-179).

К такому же образу прибегает в одной из двух своих философских поэм младший современник Парменида Эмпедокл: «И тебя, многопамятная, белораменная дева Муза / Я молю о тех [словах], которые дозволено слышать однодневным существам (т.е. людям): / Правь, погоняя, послушной вожжам колесницей от [дома] Благочестия. / И пусть венок доброславной чести не вынудит тебя / Принять [его] от смертных, сказав нечто за пределами святости…» (καὶ σέ, πολυμνήστη λευκώλενε παρθένε Μοῦσα, / ἄντομαι, ὧν θέμις ἐστὶν ἐφημερίοισιν ἀκούειν, / πέμπε παρ’ Εὐσεβίης ἐλάουσ’ εὐήνιον ἅρμα. / μηδέ σέ γ’ εὐδόξοιο βιήσεται ἄνθεα τιμῆς / πρὸς θνητῶν ἀνελέσθαι, ἐφ’ ὧι θ’ ὁσίης πλέον εἰπεῖν) (DK 3.3-7).

Парменид в своём сочинении выступает не только (а, может быть, и не столько) как философ, но и как поэт. Успех его как философа напрямую связан с успехом его как поэта. В связи с этим использование им традиционного поэтического образа певца, скачущего в управляемой божествами колеснице, вполне естественно. Хотя прямо об этом не говорится, вознесение Парменида на небо представляет собой, по всей видимости, колесничную гонку. Однако колесницей, на которой он скачет из дома Ночи в дом Дня, правят не традиционные Музы, а Дочери Солнца (Гелиады).

Поддаётся реконструкции индоевропейский близнечный миф о Сыновьях Неба (ПИЕ *diwόs suHnéwes), именуемых в греческой традиции Διόσκουροι или просто κούροι («юноши»), которые везут по небу в своей колеснице Дочь Солнца (ПИЕ *shwéns dʰughtḗr). Встречающая Парменида богиня называет его словом κοῦρος («юноша»); две Гелиады, управляющие колесницей, именуются κοῦραι («девы»). Двух Дочерей Солнца – Гелиад Фаэтусу и Лампетию, которые пасли отцовские стада на острове Тринакрия, упоминает Гомер (Од. 12.127-136). Покидая дом Ночи, Гелиады Парменида откидывают покрывала со своих голов. Похожий образ содержится в ригведийском гимне к богине зари Ушас (ПИЕ *héwsōs – другое имя Дочери Солнца): «Юная женщина, улыбаясь, ты раскрываешь / Грудь, когда зажигаешься с востока. / Словно юная женщина прекрасной внешности, украшенная матерью, / Ты показываешь (своё) тело, чтобы (на него) смотрели» (saṃsmáyamānā yuvatíḥ purástād / āvír vákṣāṃsi kr̥ṇuṣe vibhātī́ / susaṃkāśā́ mātŕ̥mr̥ṣṭeva yóṣā / āvís tanúvaṃ kr̥ṇuṣe dr̥śé kám) (РВ 1.123.10-11). Такого рода сходства позволяют увидеть в поэме Парменида отголоски индоевропейского мифа о божественных близнецах и заключить о её (как и всей греческой философии) глубокой укоренённости в индоевропейской духовной традиции.
Tags: Греция, Индоевропеистика, ККК
Subscribe

 • Священный брак в пророческих книгах 3

  Сходным образом выражает представление о священном браке между Яхве и Израилем (Иудеей) Книга пророка Иезекииля. В ней Яхве подробно рассказывает,…

 • Священный брак в пророческих книгах 2

  Книга пророка Иеремии выражает представление о священном браке, сходное с представлением Книги пророка Осии. Израиль (Иудея) является женой Яхве со…

 • Священный брак в пророческих книгах 1

  Представление о священном браке, отражённое в пророческих книгах Еврейской Библии, восходит к ханаанейскому мифу о союзе между богом-громовержцем…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments