aquilaaquilonis (aquilaaquilonis) wrote,
aquilaaquilonis
aquilaaquilonis

Татарские ярлыки литовским великим князьям. Часть 2

Красным обведены земли, которыми литовские великие князья правили в качестве вассалов татарских ханов на основании их ярлыков:

Ярлык Хаджи-Гирея Казимиру (1461)

Chadżigiereja cara słowo to jest.
Od prawéj i lewéj ręki naszéj i od wszystkiego państwa naszego, ułanom panom, radom wszystkiego państwa ruskiego, kniaziom, czerńcom, bielcom i wszystkim pospolitym, co przedtem brat nasz starszy, na koniu polnym do W. kniazia Witolda do Litwy w gościnę przyjeżdżał, i wielką uczciwość miał; najpierwej Kijów daliśmy ze wszem, na wszem, ku państwu litewskiemu, bratu naszemu, W. kniaziowi Kazimierzowi; i panowie litewscy żądali nas i myśmy na żądanie ich to uczynili, i wedle pierwszych carów /231/ postępków, to jest: Kijów ze wszystkiemi dochody, ziemiami, wodami i pożytkami ich; Łuczko z wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich, Smoleńsko z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich; Podole z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich; Kamienice z wodami, ziemiami i ze wszyslkiemi pożytkami ich; Braclaw z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich, począwszy od Kijowa do ujścia morza. Szczuprulezilniskiego z ziemiami i pożytkami ich; Zalwasz, Budula, z ziemiami i pożytkami ich; Czerniejów z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Briczyenszinos, Luszcza, Czolmy, Slenniczany, z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Siewierski Nowohrod, Bilsko, z wodami, ziemiami i ze wszemi pożytkami ich. Rylsko, Tumien, Szarajewicza, Jagalta, Wyssami z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Midrass Uspul, Slarodub, Brańsko, z ziemiami, wodami i ze wszemi pożytkami ich. Mychalsko, Mobatulsko, Tula, z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Biresta, Ratuznisko, Alibsko, Burunsko, Kulmińsko i Sachonar, z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Japuhrad, Balikty, Strożowyhrod, Taska, Horodziszcze, Muschiczmyhrod, z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. To jest: bratu naszemu W. kniaziu litewskiemu Kazimierzowi, panom kniaziom, radom; widząc wielkie postępki przyjacielskie i my Turapskie i wielki Nowogród, ze wszemi grody i wszemi ich dochody i pożytkami ich, z laski naszéj, do państwa litewskiego podali, i te zamki, które tu są napisane; tych zamków z pany, z bojarami, przed tym bratu naszemu kniaziowi Witultowi, a teraz takie bratu naszemu Zygmuntowi będą służyć i bratu naszemu kniaziowi Kazimierzowi. Także mają, tak jako i przed tym slużywali, z tych zamków i wsi i podatki nieodmiennie mają dawać; a jeśli nie będą posłuszni, tedy im nie dobrze będzie, i daliśmy ten nasz list pod złotą pieczęcią. Pisań w Krymie, lata po roku jego świętej miłości Mahometa proroka lata 867 d. 22 mca 7bris lata od narodzenia pana Jezusowego 1471.
S. 230-231
(Gołębiowski Ł. Dzeje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848.)
http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys11.htm


Ярлык Нур-Девлета Казимиру (1466)

У найстаршому з ярликів самого Ме-
нглі Гірея (1472 р.) його попередниками у наданні донаційного акту на-
звано батька Хаджі Гірея та старшого брата Нур Девлета
, а також уперше
– „царя Тохтамиша”. У документі підкреслюється, що Менглі Гірей видав
його для короля польського і в.кн.литовського Казимира IV саме за їхнім
прикладом і згідно з давньою традицією12.
(12 Барвінський Б. Названа праця. – С. 18-19: „Jako przodkowie nasi wielki car brat
nasz i wielki car Adzigerej ociec nasz polnym (має бути „potnym”) koniem swym
do wielkiego kniazia Witulta do Litwy w gościnę przyjeżdżał i wielka, uczciwość
mieli, z łaski swojej w głowach Kijуw z wielą państw podali i teraz te państwa bratu
naszemu kniaziowi Kazimierzowi ku Litwie dajemy, za wielkimi proźbami panуw
rad i na proźbę tośmy uczynili, jako przedtym pierwej ociec nasz car Thochtomysz i
wielki car brat nasz starszy, wedle dawnego postanowienia.)

Найповніше і найдокладніше кримська офіційна версія викладена у
листі Менглі Гірея до Панів Ради Великого князівства Литовського
1506 р. у таких словах: “Наши отцы цари, предок наш царь Токтамыш с
великим князем Витовтом присяжные братья и приятели были. Великий
царь Токтамыш дал великому князю Витовъту Киев и Смольнеск и инъ-
шые городы. И предок наш царь Токтамыш на все то дал ярлыки свои и
после того до нашого отца, до Ач Кирия, царя, ваши великии послы при-
ехав, о тых выписаных городех ярлык взяли. И потом брат наш старшии
Мур Давлать, царь, царем стал, и он по тому ж. Приехавши пан Ян Кучу-
кович а пан Ивашенцо ярлык взяли и твердая присяга была
.”17.
(17 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. – Nr. 24. – S. 24. – S. 59; Малиновский И. Сбор-
ник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Ли-
товского. – Томск, 1901. - № 23. – С. 133.)

Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі?
(до постановки проблеми)
http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf


Ярлык Менгли-Гирея Казимиру (1472)

Od prawéj i lewej ręki naszéj i od wszego państwa naszego, panom, radom, kniaziorn ruskim i państwom ich, bojarom, władykom, metropolitom, czerncom, bielcom i wszystkiemu pospolitemu ludu. Jako przodkowie nasi, wielki car, brat nasz i wielki car Udzigierej ociec nasz, polnym koniem swym do W. kniazia Witulta, do Litwy i w gościnę przyjeżdżał, i wielką uczciwość mieli, z laski swojéj, W głowach Kijów z wieią państw podali, i teraz te państwa bratu naszemu Kazimierzowi kniaziowi ku Litwie dajemy, za wielkiemi prośbami panów, rad i na prośbę tośmy uczynili, jako przed tym pierwej ociec nasz car Thochtomysz i wielki car brat nasz starszy, wedle dawnego postanowienia, najpierwéj Kijów z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi dochody i pożytkami ich, Luczko z ziemiami etc. Smolińsko, Podole, Kamieniec, Bracław, Siewierski Nowohrod, Sokal, Nowygrod, z wodami i ze wszystkiemi pożytki ich, począwszy od Kijowa, aż do ujścia morza. Steprut i Halensko z ziemiami, wodami, etc. Brynten, Tukluszcze, Chotmisslen, Netssa, ze wszystkiemi ziemiami, wodami i dochody i pożytki ich. Rilsko z ziemiami etc. Hrivusko, Tumien, Sarajewcza, państwa jakaltemskie, z ziemiami, wodami i ze wszy stkiemi dochody i pożytkami ich. Bereass, Uskul, Staroduk, Brańsko, z ziemiami, wodami etc. Berestaja, Jaskub, Kozielsko, Brońsko, Lubów, Izbesz, Czynamir z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Japihrod, Balikty, Storożowyhrod, Taska, Horodyszcze, Tusiknemer, Horod, Nussalesz, Kudar, Horod, z ziemiami, wodami i pożytkami ich; od brata naszego W. kniazia Kazimierza, przyjechał posłem pan Bohdan Fedorowicz, a marszałek pan Iwaśko Soskowicz icheśmy wdzięcznie przyjęli i z braterską naszą przyjaźnią. Wielki Nowohrod z łaski naszej i rezeńskie państwo, Perejasław w głowach; z ziemiami, wodami /233/ i z grodami ich, włościami i ze wszemi pożytkami i dochodami ich, gdzie wnidzie i wlecze, tośmy przydali, ku państwu W. księstwa Litewskiego, wszelkie te zamki, które tu na imię napisane z pany i kniaziami, pierwej tego bratu naszemu W. kniaziowi Witultowi byli postąpili, i bratu naszemu W. kniaziowi Zygmuntowi mają wiecznie służyć, a teraz bratu naszemu W. kniaziowi Kazimirzowi maja także wiecznie służyć, i mają z tych zamków dochody i wszelkie pożytki, i sami wiernie służyć bratu naszemu, a jeśliby za jaką przyczyną nie chcieli bratu naszemu służyć, jako i pierwéj tedy mamy ich wojować, i ich ku bratu naszemu płonić i przywracać i daliśmy ten nasz list pod złotą pieczęcią. Po śmierci Mahometowéj 878 r. od Narodzenia Chrystusowego r. 1472 w Ordzie Tatarskiej.
S. 232-233.
(Gołębiowski Ł. Dzeje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848.)
http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys11.htm


Ярлык Менгли-Гирея Сигизмунду I (1506-1507)

Ярлык крымского хана Менгли-Гирея литовскому великому князю Сигизмунду I (1506-1507)

Починаю, Господи, у твое имя. Великое Орды великого царя Мендли-Кгиреево слово, правое руки и левое великого улуса темникомъ, и тысячникомъ, и сотникомъ, и десятникомъ, вланомъ, княземъ и всимъ Рускимъ людемъ, бояромъ, митрополитомъ, попомъ, чернцомъ, и всимъ чорнымъ людемъ и всему посполству. Даемъ вамъ ведати, штожъ великiи цари, дяды наши, и великiй царь Ачъжи-Кгирей, отецъ нашъ, коли ихъ потны кони были, до великого князя Витовта, до Литовское земли въ гостиное поехали, великую ласку и честь видали; и за то … пожаловали Кiевомъ, въ головахъ, и многiе места дали. Ино, потомужъ, Литовское земли великiй князь Казимиръ, братъ нашъ, зъ Литовскими князи и паны просили насъ; и мы ихъ прозбу ухваливъ … какъ насъ Богъ на столцы отца нашого посадилъ: ино што великiе цари, дяды наши, и великiй царь отецъ нашъ … дали потомужъ: Кiевскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Володимерскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Великого Луцка тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Смоленскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и зъ водами; Подолскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Каменецкую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Браславскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Сокалскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и водами; Звинигородъ, зъ выходы и зъ данми, и зъ землями и водами; Черкасы, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Хачибiевъ Маякъ, зъ водами и землями; ино почонши отъ Кiева, и Днепромъ и до устья, и Снепорожъ и Глинескъ со всими ихъ людьми, Жолважъ, Путивль зъ землями и зъ водами, Биринъ, Синечъ, Хотенъ, Лосичи, Хотмышлъ, со всими ихъ землями и водами, и данми и выходы; Черниговскую тму, со всими выходы и данми, и землями и водами; Рылескъ, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Курскую тму, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Сараева сына Егалтаеву тму, Милолюбъ, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Мужечъ, Осколъ, Стародубъ и Брянескъ, со всими ихъ выходы и данми и зъ землями и водами; Мченескъ и Люботескъ, Тулу городъ, со всими ихъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Берестей, и Ратно, и Козелексъ, Пронскъ, Волконскъ, Испашъ, Донець, со всими ихъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Ябу городокъ, Балыклы, Карасунъ, городокъ Дашовъ, городищо Тушинъ, Немиръ, Мушачъ, Ходоровъ, со всими ихъ выходы и зъ данми, и зъ землями и водами. Ино великiй князь Казимиръ, братъ нашъ, зъ Литовское земли князи и паны, … штобы доброта множила: для того и мы тежъ съ уланы и князи порадивъ … а братъ нашъ, великiй князь Казимиръ, Андреева сына пана маршалка, а съ нимъ пана Ивашковъ сынъ, пана Ивашенцо … коли до мене отъ брата моего въ посолстве прiехали; ино мы, повышая брата нашого, … Псковъ и Великiй Новгородъ пожаловали дали есмо, и Резань и Переясловль въ головахъ, люди, тмы, городы и села, и дани и выходы, и зъ землями и зъ водами и съ потоками, къ Литовскому столцу придали есмо. Ино вы, имены вышей писаныи, городы, князи и бояре, … напередъ сего великому князю Витовту, брату нашому, а потомъ великому князю Жикгимонту, брату нашому, … и великому князю Казимиру, брату нашому, какъ есте служивали, ино и ныне, потомужъ, великому князю Жикгимонту, брату нашому, служите, колко городовъ дани и выходы сполна давали. А которые люди напотомъ, повышая, дали есмо, не молвите: «перво того не служивали есмо, и дани и выходу не давали есмо»; никоторое вымолвки не мейте, дани и выходы давайте, отъ нынешнего часу служите. Ино и ныне великiй князь Жикгимонтъ, братъ нашъ, зъ Литовское земли князи и паны … для того, штобы межи нами доброта была; и мы съ уланы и князи порадивъ … отъ брата нашого, великого князя Жикгимонта, панъ Юрьи Зиновьевичъ, а панъ Якубъ Ивашенцовичъ, маршалокъ, и писарь Татарскiй Темирчинъ сынъ князь Абрагимъ, отъ брата нашого въ посолстве приiездили. Ино первые цари, дяды наши, и царь отецъ нашъ пожаловалъ которыми ярлыки, а потомъ и мы которымъ ярлыкомъ пожаловали, милуючи, Жикгимонта брата нашого, въ Литовской земли столецъ ему дали есмо … сесь нашъ ярлыкъ зъ ласки … по первому жъ сполна дани и выходы и службу … не будете ль сполна служити, и вамъ никоторого жъ добра не будетъ, будете воеваны и граблены, сего нашого ярлыка не будете ль послушными … штобы есте не сплошилися, для того подъ золотымъ нишаномъ и подъ алыми тамгы ярлыкъ данъ, по пророка нашого смерти, девятьсотъ летъ и тринадцать летъ, щастливого месяца Сафара 21 дня, въ пятницу. Писанъ в городе Веселомъ.

Из Литовской Метрики (Acta Magn. Ducat. Litv., рукоп. in fol. нач. XVI в., Запис. кн. VII, л. 39-40), хранящейся при Правительствующем Сенате, в С. Петербурге. В заглавии грамоты отмечено: Листъ отъ царя Татарского Мендли-Кгирея до пановъ радъ и всихъ Рускихъ людей, о Кiевъ и иншiе земли. Список неисправный и со многими пропусками в тексте.
(Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Том второй. 1506-1544. Санктпетербург. 1848. С. 4-5.)


Найповніше і найдокладніше кримська офіційна версія викладена у
листі Менглі Гірея до Панів Ради Великого князівства Литовського
1506 р. у таких словах: “Наши отцы цари, предок наш царь Токтамыш с
великим князем Витовтом присяжные братья и приятели были. Великий
царь Токтамыш дал великому князю Витовъту Киев и Смольнеск и инъ-
шые городы. И предок наш царь Токтамыш на все то дал ярлыки свои и
после того до нашого отца, до Ач Кирия, царя, ваши великии послы при-
ехав, о тых выписаных городех ярлык взяли. И потом брат наш старшии
Мур Давлать, царь, царем стал, и он по тому ж. Приехавши пан Ян Кучу-
кович а пан Ивашенцо ярлык взяли и твердая присяга была. А до мене
приехал от брата нашого Казимира, короля, воевода троцкии пан Богдан
Анъдрушкович, а с ним Ивашенцо, отца нашого ярлык з собою принесли
о Киев и о Смолнеск, и о иных городех ярлык взяли. И в том ярлыку на-
шом от короля, брата нашого, жадали о резанские городы, о Одоев, и в
нашом ярлыку вписали. Ино наши тые ярлыки перед собою велете проче-
сти, тых слов правды узнаете”17.
(17 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. – Nr. 24. – S. 24. – S. 59; Малиновский И. Сбор-
ник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Ли-
товского. – Томск, 1901. - № 23. – С. 133.)

Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі?
(до постановки проблеми)
http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf


Ярлыки Менгли-Гирея Сигизмунду I (1514)

Ярлик від 3 лютого 1514 р.: „Што ж здавных часов великии цари,
дяди наши и великий царь, отец наш, коли их
кони потны были до Литовского паньства, до князя великого Витовта, а
потом до великого короля Казимера, до князя великого литовского, коли
в них гостемь бывали великую ласку и честь вьедали, городы и места и
волости со всими ть/ма/ми, и пошлинами, и з выходы со всими сполна с
тыми кияны писаными великии цари, дяди наши, и великий царь, отець
наш, пожаловали, ярлыки свои дали были”14.
(14 Центральний державний історичний архів України у м.Києві (далі - ЦДІАК). –
КМФ-36, оп. 1. – Ч. 7 – Арк. 491; Stosunki z Mendli-Girejem
chanem tatarów perekopskich (1469–1515). Akta i listy / Wydał i szkicem
historycznym poprzedził K.Pułaski.–Kraków–Warszawa, 1881. - Nr. 145-S. 420.)

Ярлик від 28 липня 1514 р.: „Што ж явно чиним, тым то нашим лис-
том, иж здавна предков наших царей и отца нашего Ачжикгирея, царя,
кони коли потны были, тогды к великому
князю Витовту, к королю и великому князю Казимеру, в Литовскую зем-
лю гостем приходили и честь великую и доброту видевши, подле старо-
давного обычая земли Рускии з городы и месты, и волости со тмами, и з
землями, и з водами, и з доходы записали, ничего не вменъшивая от тых
ярлыков, которые жь с початъку от первых царей выписаны к Великому
князьжству”15.
(15 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, Ч.7 – Арк. 565.)

Останній лист („докончальный лист”) Менглі Гірея до польського
короля і в.кн.литовського Сигізмунда Старого від 29 жовтня 1514 р.: “Иж
предъков наших приязнь и братство и мир видячи, как же великий цар
Ток/та/мыш и великий цар Ажькгирей, отець мой, почон от тых царя у приязни и в братъстве будучи и гостем бывали
там, з великим королем Якгалом лядским, а потом з великим князем ли-
товским Витолтом и з великим королем Казимером лядским и литовс-
ким, они з нашими предки у приязни и в братъстве были и мир у правде
держали, один одного приятелю приятелем, а неприятелю неприятелем
были”16.
(16 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, Ч.7 – Арк. 614.)

Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі?
(до постановки проблеми)
http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf


Ярлык Мухаммед-Гирея Сигизмунду I (1520)

Ставши „перекопським царем”, Мехмед Гірей у одному з
своїх надавчих ярликів 1520 р. писав: „Великий царь Токътамыш, вели-
кий цар Одчыкирей почон то великого короля Владислава и до Якгела, и
почон от великого князя Витовта и по Казимера, великого короля, предки
н/а/ши и дяди н/а/ши великии цари с ним у братстве и приязни были и
мир держали правдою как короне Полской, так Великому кн/я/зьству Ли-
товскому, кождому прыятелю их приятели были, кождому неприятелю
неприятелем”22.
(22 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, ч. 10. – Арк. 786.)

Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі?
(до постановки проблеми)
http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf


Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1535)

Хан Сахіб Гірей у ярлику 1535 р. ужив таку формулу:
„Штож наши предки цари и отец мой Магъмиткгирей, царь, коли кони
потныи были до великого князя Витовта и до короля и великого князя
Казимира, до паньства Великого князьства Литовъского в гостину приез-
ждчали и великии чти видали, такеж подлуг первого обычая руских земли
з городами з местами, з волостями, тьмами и со въсими доходы записа-
ли”23.
(23 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, ч. 3. – Арк. 212.)

Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі?
(до постановки проблеми)
http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf


Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1540)

Лист королевский крымскому хану Саип-Гирею и Договорная грамота Сигизмунда I с ханом (10 января 1540 г.)

1. – Отъ Жикгимонта, Божьею милостью короля Польского и великого князя Литовского, Руского, Пруского, Жомойтского, Мазовецкого и иныхъ, великое орды великому царю Саипъ-кгирею, брату нашому. Што еси тыхъ часовъ присылалъ до насъ гонца своего Аракчея, и черезъ него намъ всказывалъ и въ ярлыку своемъ писалъ о томъ, штожъ посолъ нашъ великiй панъ Михайло Тишковичъ у справахъ нашихъ къ тобе пришолъ: ино князь Московскiй также пословъ своихъ къ тобе присылалъ, ижьбы еси съ нимъ ся згодилъ, и ты, братъ нашъ, памятуючи на давнюю прiязнь и захованье предковъ нашихъ зъ предками твоими, въ которомъ братстве и прiязни съ тобою они мешкали съ тымъ непрiятелемъ нашимъ Московскимъ жадное дружбы не учинилъ, и съ нимъ ся мирити не хочешъ, а намъ братомъ и прiятелемъ добрымъ ся быти обещалъ; и тыми часы, хотячи тежъ знамя братское прiязни своее намъ оказати, сына своего Еминь-кгирея зъ войскомъ у землю того непрiятеля нашого Московского воевати послалъ, и съ тымъ еси напередъ поведаючи гонца своего къ намъ прислалъ, а своего великого посла, зъ нашимъ посломъ Михайломъ Тишковичомъ, зъ листомъ докончалнымъ и съ правдою за онымъ до насъ отпустилъ: о чемъ же широко въ листе своемъ до насъ выписуешъ, а и словомъ гонецъ твой Аракчей тое жъ намъ отъ тебе молвилъ. Мы тому всему съ писанья и посольства гонца твоего гораздо врозумели, и тую прiязнь твою, которую еси намъ учинилъ, и землю непрiятеля нашого Московского воевати послалъ, отъ тебе брата нашого вдячьне прiймуемъ, и хочемъ съ тобою братомъ нашимъ въ добромъ братстве и верной прiязни мешкати, по тому яко и предки наши съ предки твоими цари Перекопскими въ братстве и правдивой прiязни межи собою мешкивали. А кгды тотъ посолъ твой великiй у насъ будетъ, тогды мы посольства его, што ты черезъ него къ намъ всказалъ, выслухавши, то съ тымъ учинимъ, што будетъ пригоже.

II.-I… лечъ дело господарьское съ царемъ на томъ зостало, ижъ царь Сагипъ-кгирей маетъ кождому прiятелю короля его милости, и сыну его милости королю молодому и великому князю Августу прiятелемъ быти, а непрiятелю ихъ милости непрiятелемъ, и на кождого непрiятеля маетъ съ ихъ милостью господари быти за-одинъ.
2. А которые городы, волости, земли и воды непрiятель господарьскiй Московскiй у отца его милости Казимера и брата его милости, великихъ королей, и тежъ у короля его милости несправедливо черезъ присягу свою побралъ: ино царь Сагипъ-кгирей, вземъ Бога на помочь, маетъ тые вси городы у того непрiятеля его милости Московского побрати, и зася королю его милости поотдавати; а маетъ его милость король на того непрiятеля и на иныхъ всихъ непрiятелей помогати.
3. Къ тому тежъ царь Сагипъ-кгирей маетъ королю его милости и потомкомъ его милости во впокои держати: почонши у головахъ, Кiевъ и зъ землями и зъ водами, Луческъ со тмами и зъ землями и зъ водами, Смоленескъ со тмою и зъ водами и зъ землями, Полоцкъ со тмою и зъ землями и зъ водами, Подолье со тмами и зъ землями и зъ водами, Сокаль со тмами и зъ землями и зъ водами, Браславль со тмою и зъ доходы, Качибiевъ маякъ и зъ землями и водами. Такожъ почонши отъ Кiева, Днепромъ у верхъ ажъ до устья, Снепорожъ и Глинескъ зъ людми, Жолважъ, Ботулы и зъ землями и водами, Биринъ, Синецъ, Хотеенъ, Лосичи, Хотмишлъ, Осколъ и зъ землями и водами, Курьскъ со тмою, Сараева сына Яголдаеву тму, Путивль, Радогощъ, Милолюбовъ и зъ землями и водами, Можечъ, Стародубъ, Любечъ, Бряньскъ, Мченскъ, Люботескъ со тмою и зъ землями и водами, Берестей, Ратно, Козелескъ, Пронескъ, Волконескъ, Избашъ, Донецъ, Дашовъ городъ, Балаклы, городище Ташинъ, Охура со тмою, Момышъ, вси тые и зъ землями и водами, Великiй Новгородъ, Псковъ, Резанскiй Переяславль со тмою и зъ людьми, и съ лесы и съ пущами, и съ выходы и со всими приходы, што течеть и канетъ къ столцу панства Литовского.

7. Што ся дотычетъ поминковъ, ино король его милость маетъ царю, за добрость его, въ кождый годъ поминки посылати, за пятнадцать тысячъ золотыхъ сукны, то есть, кождый поставъ сукна лiоньского за тридцать и за три золотыхъ черленыхъ. А тотъ поминокъ маетъ его милость царю посылати по половицы, то есть, на день святого Яна, месяца Iюня 24 дня, а другую половицу поминку маетъ его милость ему посылати на день Всихъ Святыхъ, месяца Ноября 1 дня.

В заглавии грамоты отмечено: Тая намова королю е. м. съ царемъ Сагибъ-кгиреемъ вчинена есть въ Кракове, черезъ великого посла Алыгача, где то съ початку широкими словы маетъ быти выписано, яко и въ первшихъ докончаньяхъ. Datum нет.
Оба акта из Литовской Метрики (Публ. дел кн. 1, л. 23, 29-31), хранящейся в Сенатском архиве, при Герольдии.
(Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Том второй. 1506-1544. Санктпетербург. 1848. С. 362-364.)


Ответ великого князя Сигизмунда Бийбалушу, послу крымского хана Сагап-Гирея (12 октября 1542 г.)

Летъ Бож[ъего] Нарож[енья] 1542, м[е]с[е]ца октября 12 день, инъдиктъ 1. Черезъ пана Михала, писара. Отъказъ послу цара Сагапъ Кирееву Бiйбалушу.
I. Господаръ король его милость и великiй князь Жикгимонътъ казалъ тобе поведити, што братъ его милости Сагапъ Кирей тебе ку его милости послалъ з великимъ посломъ короля его милости, паномъ Костанътиномъ Ратомъскимъ, и черезъ тебе доконъчанье свое до господаря его милости прислалъ и при томъ тежъ ты другiй ярлыкъ отъ царя королю его милости подалъ.
II. Господаръ его милость казалъ тобе поведити:
Ижъ его милость тое докончанье и листъ царевъ, черезъ тебе присланный, велелъ передъ собою достаточъне вычести, въ которомъ онъ ку его милости широкими словы пишеть, припоминаюче давъное захованье и прiязнь, въ которой дедъ его царъ Ажъ Кгирей и инъшiе предъки его съ предъки его милости господаря нашого были; и въ томъ же ярълыку своемъ до короля его милости пишетъ, абы король его милость водъле слова и приреченья своего тые поминъки на тотъ часъ и рокъ меновитый, яко въ томъ докончаньи описано, то есть м[е]с[е]ца ноября перъвого дня, къ нему, брату своему, послалъ и [въ] иншихъ тежъ многихъ речахъ въ томъ же ярлыку до его милости пишеть.
Ино господаръ король его милость, якъ съ того доконьчанья, такъ и з листу царева, тымъ всимъ речамъ добъре вырозумелъ и на то на въсе его милость велелъ тобе отъказъ вчинити. Што ся дотычеть того доконьчанья, которое царъ Сагапъ Кирей черезъ тобе ку его милости прислалъ, ино король его милость тое доконъчанье отъ царя, брата своего, прiймуеть и хочеть з нимъ въ добромъ а веръномъ братъстве и прiязни быти, а тые поминъки черезъ посла своего великого на тотъ часъ мененый, м[е]с[е]ца ноября перъвого дня, къ цару, брату своему, его милость шлеть.
А [въ] иньшихъ всихъ речахъ, о которыхъ царъ до его милости въ ерлыку своемъ писалъ, достаточъне черезъ того посла своего, которого съ тыми поминки пошлеть, до него отъпишеть, а тебе вжо его милость къ цару, брату своему, отъпускаеть, и ты бы то господару своему поведилъ.
(Русская историческая библиотека, т. 30. Литовская метрика. Отделы первый-второй. Часть третья: Книги публичных дел. Том первый. Юрьев. 1914. С. 82-83.)


Ярлык Девлет-Гирея Сигизмунду II (1560)

Хранится в: Bibl. Poturzycka. Teki Golebiowskiego 3, № 11; Arch. Czart. Teki Naruszewicza 70, № 190.

В такой же роли правопреемника прежних ханов 22 сентября 1461 г. Хаджи выдал свой ярлык, передававший королю Казимиру формальное управление прежними татарскими «тьмами» южной и восточной Руси, включая столь актуальный вскоре Великий Новгород. Ярлык Хаджи частично основывался на подобном договоре о союзе Тохтамыша и Витовта, а также Улу-Мухаммеда и великого князя Сигизмунда, и сам стал образцом для таких же ярлыков Менгли-Гирея 1472 и 1507 г., Мухаммеда 1521 г. и Девлета 1560 г. (с. 289-290)
Последний со стороны Тохтамышовичей великий ярлык Девлет-Гирея (Bibl. Poturzycka. Teki Golebiowskiego 3, № 11) (от 1560 г.) не только регулировал дипломатические и торговые отношения Крыма с Польшей и Литвой и подтверждал старые царские пожалования Киева, Полоцка, Витебска, Сокаля и т.д., но также за «Махметовы упоминки» обязывал хана к союзу против Москвы с целью вернуть утраченные Литвою земли.(с. 297)
(Kolankowski L. Problem Krymu w dziejach jagiellonskich // Kwartalnik historyczny. 1936. Rocznik 49, z. 3. S. 279-300.)
Tags: Великое княжество Литовское, Укрология
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments